vydané publikace a cd-romy nejen pro členy hsp


Nabízíme za 300,-Kč CD-ROM "Erbovní listiny Archivu hl.m. Prahy a Archivu Národního muzea + Osobní privilegia a obléhání Prahy roku 1648".

Pro členy HSP nabízíme publikaci
 J.Jáska a PhDr.J.Hrdličky za poloviční cenu (tj. 150,-Kč + 30,-Kč poštovné)
"Pět století řemeslné symboliky ve sbírce pečetidel a razítek Archivu hl.m. Prahy"
,

vložen CD-ROM "Digitální katalog III.odd. sbírky typářů AMP".

Výběr ze starších Heraldických ročenek (HR), které jsou dosud na skladě :

HR - 1995   M.Vitanovský:   K proměnám řádu Bílého lva
50,- Kč   P.R.Pokorný:   Rytíři sv.Václava
    S.Hošťálek:   Rytířství a středověk
         
HR - 1996   P.Preiss:   Orli, skřivani a bílý pás na zkrvaveném rouchu
50,- Kč   S.Kasík:   Heraldické památky na Dómském vrchu v Litoměřicích
    J.Županič:   České erbovní listiny vydané pro příslušníky studentské legie z roku 1648
         
HR - 1997   P.R.Pokorný:   Po stopách znaku sv.Vojtěcha
60,- Kč   Z.J.K.Čech:   Poznámky k chebskému znakovému souboru
    M.Chromý:   Fortitudine et caritate (Medailon rodu hrabat Mensdorff-Pouilly)
         
HR - 1998   J.Roháček:   Nepublikovaný heraldický rukopis K.Schwarzenberga
120,- Kč   H.Kuchařová:   Rod Brisigellů v Čechách
    S.Hošťálek:   Křesťanský erbovní náhrobek na starém židovském hřbitově v Praze
         
HR - 1999   P.Sedláček:   Pavel: Epocha orlů (přehled vývoje znaků rakouského panovníka a státu 1752 – 1918)

/2000

  S.Kasík:   Nejvyšší číšník Království českého v rodě pánů z Vartenberka
150,- Kč   P.R.Pokorný:   Zmizelá erbovní galerie
    J.Županič:   Losyové z Losinthalu
    S.Kasík:   Několik poznámek k článku Heraldická výzdoba arkád zámku Moravský Krumlov (HR 1995)
    P.R.Pokorný:   Emeritní želivský opat zemřel
    P.R.Pokorný:   Světící biskup brněnské diecéze
    P.R.Pokorný:   Novoříšský opat
    P.R.Pokorný:   Anastáz Jan Opasek
    P.R.Pokorný:   Želivský opat koadjutor
    Z.J.K.Čech:   Nová razítka
    J.Jásek:   Světci a znaky
         
HR - 2001   Loch, Jan:   Ztracené heraldické památky, s. 3–74
/2002   Pokorný, Pavel R.:   Znaky pražských arcibiskupů, s. 75–112

150,- Kč

  De Francesco, Greta:   Lékařské prvky v heraldice, s. 113-130
    Pokorný, Pavel R.:   Nový světící biskup pražský, s. 131-132
    Čech, Zdirad, J. K:   Nové znaky farních úřadů, s. 133-136
    Malinovský, Antonín F.:   Heraldické památky v kostele svatého Martina Většího ve zdi na Starém Městě v Praze, s. 137-154.
    Pokorný, Pavel R.:   Sáčková vazba v heraldice, s. 155-166
    Hošťálek, Stanislav:   Karel Smělý, poslední burgundský vévoda z rodu Valois, s. 167-182
    Tomek, Vladivoj:   Heraldická a genealogická publicistika v letech 2001 – 2002, s. 183-186
        Zprávy Heraldické společnosti v Praze, s. 187-196
         
HR - 2003   Jan Loch:   Heraldika a soukromý život Albrechta z Valdštejna a Frýdlantu, s. 3
/2004   Adam Šrejber:   Heraldické konvoluty z knihovny Emanuela Arnošta hraběte Valdštejna, s. 73

150,- Kč

  Jan Županič:    Nádherní. Příspěvek k dějinám „nové“ šlechty, s. 84
    Karel Müller:   Za Stanislavem Valáškem, s. 132
    Jiří Hanáček:   Užíval brněnský biskup Kupka znak?, s. 135
    Emil Konopásek:   Symbolika Krále Slunce, s. 140
    Stanislav Hošťálek:   Přemysl Otakar II. a Rudolf Habsburský, s. 151
    Antonín F. Malinovský
Pavel R. Pokorný:
  Znaková galerie na hradě Roštejn, s. 171
    Pavel R. Pokorný:   Filigrány a heraldika, s. 192
    Vladivoj Tomek:   Heraldická a genealogická publicistika v letech 2003- 2004, s. 201
        Zprávy Heraldické společnosti v Praze, s. 207
         

HR - 2005

  Jan Loch   Heraldické památky v kostele sv. Jindřicha a Kunhuty v Praze, s- 3-91

150,- Kč

  Vladimír Pouzar   Gothajské almanachy jako heraldický pramen, s. 91-97
    Jan Županič   Zdarma nebo za peníze? Šlechtické tituly a jejich udílení v Rakousku-Uhersku, s. 97-118
    Pavel R. Pokorný   Litoměřičtí biskupové a jejich znaky, s. 119-141
    Pavel R. Pokorný   Jan Ctibor Kotva z Freyenfeldu, s. 142-143
    Pavel R. Pokorný   Nový papež Benedikt XVI., s 144
    Adam Šrejber   Heraldický odkaz Lungviců na kostele sv. Petra a Pavla v Žežicích, s. 145-148
    Stanislav Hošťálek   Přemysl Otakar I. a heraldika v jeho době, s. 149-184
    Vladivoj Tomek   Heraldická a genealogická publicistika v letech 2005, s. 185-186
        Výstavy (informace), s. 187
        Zprávy Heraldické společnosti v Praze, s. 188
         

HR - 2006

  Loch Jan   Heraldické památky kostela sv. Petra na Poříčí v Praze, s. 7-43

200,- Kč

  Hošťálek Stanislav   Kresčak, poslední boj krále Jana Lucemburského, s. 44-60
    Malinovský Anton F.   Heraldika držitelů pražského domu Platýz, s. 61-85.
    Pokorný Pavel R.   Růže pánů z Ústí (in memoriam PhDr. Rudolfa Tecla), s. 86
    Tomek Vladivoj   Heraldické památky Žirovnice, s. 87–113
    Hanáček Jiří   Heraldika lékařů v Archivu města Brna, s. 114-130.
    Županič Jan   Rakousko-uherské záslužné řády a udílení šlechtictví v podunajské monarchii, s. 131-148
    Pouzar Vladimír   Rok 1848 – přelom v udělování rakouských záslužných řádů, s. 149-162
    Nebeský Jiří J.K.   Vymyšlená šlechta aneb sedmileté rytířství Jana B. Nebeského z Wojkowicz, s. 163 – 175
    Pokorný Pavel R.   Ignác z Loyoly a dvě pražská dochování jeho znaku - Neobvyklý doklad církevního znaku – Ještě ke znaku biskupa Milde – Znak římskokatolického farního úřadu u sv. Petra a Pavla v Praze 8 – Bohnicích, s. 176-180.
    Tomek Vladivoj   Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury, s. 180. -  Zusammenfassung (übersetzt von Květoslava Otcovská), s. 180-181.
        Zprávy Heraldické společnosti v Praze, s. 183
         

HR - 2007

      Třikrát Pavlu R. Pokornému

200,- Kč

  Milan Buben – Jan Pařez   K šedesátinám Pavla R. Pokorného, s. 7
    Stanislav Hošťálek   Heraldická společnost v Praze a Pavel R. Pokorný, s. 8
    Jaroslav Jásek   „Můj“Pavel R. Pokorný, s. 11
        Bibliografie prací PhDr. Pavla R. Pokorného, s. 13
        Obce a městské části, jejichž znaky Pavel R. Pokorný navrhl, s. 20
         
        Články a studi
    Pavel R. Pokorný    Z erbovních galerií Pražského hradu (Matyášova brána – Triforium chrámu sv. Víta – Kancelář královských prokurátorů ve starém královském paláci – Brána do nádvoří starého purkrabství), s. 21
    Pavel R. Pokorný   Příspěvky k pražské heraldice (Znak proboštů pražské kapituly v průčelí Hrzánského paláce na Hradčanech – Chybný znak na malostranském Šternberském paláci – Neviditelná erbovní galerie (znakový soubor na jižní věži chrámu P. Marie před Týnem na Starém Městě pražském) – Heraldická výzdoba gotického arkýře Karolina – Zmizelá socha sv. Františka ze šternbersko-maltzanovské donace), s. 29
    Pavel R. Pokorný   Zmizelá erbovní galerie II. Erbovní donátoři kaplí poutní cesty z Prahy do Lorety františkánského kláštera v Hájku u Unhoště, s. 35
    Pavel R. Pokorný   Ojedinělý tříkoutní erbovní vývod johanitského velkopřevora Václava z Michalovic na hradě ve Strakonicích, s. 45
    Klára Woitschová   Ke dvěma památníkům z rukopisné sbírky Národní knihovny ČR (Památníky Matyáše Kryštofa Günthera a Izáka Aschpana z Hagu), s. 46
    Jana Janišová   Hanobení erbu a jména v raně novověkém moravském zemském právu, s. 62
    Jan Loch   Heraldické památky kostela sv. Klimenta na Novém Městě pražském a vzpomínka na vladyky z Hradešína, s.75
    Vladivoj Tomek   Heraldické památky chrámu sv. Kateřiny na Novém Městě pražském, s. 95
    Vladivoj Tomek   Náhrobník Mazanců z Frymburka a některé další heraldické památky kostela sv. Vojtěcha Většího na Novém Městě pražském, s. 111
    Vladimír Pouzar  

Rakouské záslužné řády v době předbřeznové, s. 118

    Jan Županič   Hohenbergové, s. 135
    Michaela Kořistová   Pygmalionský příběh Marie Karasové– von Kölbl, s. 144
    Stanislav Mikule   O rodu a erbu Všehrdů, s. 151
         
        Materiálie a drobné příspěvky
    Jiří J. K. Nebeský  

Nešlechtický a šlechtický znak Hastnicků z Weizenfeldu, s. 171

    Jiří J. K. Nebeský   Český heraldický rukopis z roku 1812, s. 174
    Zdenko G. Alexy  

Královehradecká církevní heraldika v současnosti, s. 176

    Ondřej Vanke – Jan Županič   Sedmdesát let českého velkopřevorství.
Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského
, s. 179
        Resumé, s. 184
         
        Zprávy
       

Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury (sestavil V. Tomek), s. 186

       

Heraldické práce na stránkách sborníku Národního archivu v Praze Paginae historie (AFM), s. 186

        Heraldická mapa sídel na území Ostravy (AFM), s. 187
        Zprávy Heraldické společnosti v Praze (Přednášky HSP v r. 2007 – Zápis z valné hromady HSP – Zpráva o činnosti HSP za období od 27. června 2006 do 26. června 2007), s. 187
        Nabídky publikací a inzerce, s.189
         
    vložený
CD-ROM
 
Bohemikální erbovníky a heraldické památníky I.
(Památník Matyáše Kryštofa Günthera a Památník Izáka Aschpana z Hagu)
         

HR - 2008

      OBSAH

200,- Kč

       
        ČLÁNKY A STUDIE:
    Lukáš Vytlačil

 

Jaroslav Bořita z Martinic, s. 7

    Michal Fiala – Jan Loch  

Martinický palatinát, s. 24

    Pavel R. Pokorný    Kapitoly z pražské heraldiky (Z erbovní galerie na Pražském hradě – O znakové galerii na jižní věži kostela P. Marie před Týnem – Bauer und Adelsbach – Joachim von Popper – Kerndlmayer ryt. z Ehrenfeldu – Rudolf Maria rytíř Klar – Neznámý znak), s. 95
    Roman Klimeš   Prezidentské standarty na území Československa od r. 1918, s. 104
    Jiří Hanáček   Vidimované erbovní listiny v MZA Brno, s. 111
    Jan Županič   Bořkové Dohalští z Dohalic, s. 130
    Vladivoj Tomek   Heraldické památky Božejova, s. 137
    Stanislav Hošťálek   Fridrich II., velký císař středověku, vzdorující papežství, s. 144
         
        MATERIÁLIE A DROBNÉ PŘÍSPĚVKY:
    Pavel R. Pokorný   Světící biskup v Českých Budějovicíc, s. 157
    Pavel R. Pokorný   Nový litoměřický biskup, s. 157
    Pavel R. Pokorný   Dr. Josef Beran, s. 158
         
         
        Resumé / Resümee, s. 160
         
        ZPRÁVY:
    Vladivoj Tomek  

Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury, s. 163

        Zprávy Heraldické společnosti v Praze (Přednášky HSP v roce 2008 – Zápis z valné hromady HSP ze dne 24. června 2008 – Zpráva o činnosti HSP za období od 26. června 2007 do 24. června 2008 – Zápis z valné hromady HSP ze dne 23. června 2009 – Přednášky HSP ve 2. pololetí roku 2009 – Informace pro členy), s. 186
        Nabídky publikací, s.166
         

HR - 2009

      OBSAH

200,- Kč

       
        ČLÁNKY A STUDIE:
    Jan Loch

 

Pražská zastavení vladyků z Kosmáčova, s. 7

    Pavel R. Pokorný   Richenthalova kronika, s. 19
    Pavel R. Pokorný   Kapitoly z pražské heraldiky (Sporná aliance – Meduna von
Riedburg – Baron Procházka)
, s. 22
    Pavel R. Pokorný   K heraldické výzdobě Klaudyánovy mapy, s. 25
    Vladivoj Tomek   Heraldické památky Červené Řečice, s. 31
    Roman Klimeš   Zemské symboly na území Československa po roce 1918, s. 40
    Jaroslav Tovačovský   Problematika erbů nemanželských dětí a dětí narozených
v morganatickém (nerovnorodém) manželství v ruské heraldice
, s. 85
    Jan Županič   Parishové ze Senftenbergu, s. 115
         
        MATERIÁLIE A DROBNÉ PŘÍSPĚVKY:
    Pavel R. Pokorný   Doplněk k Heraldické ročence 2007, s. 123
    Pavel R. Pokorný   Paul von Hindenburg, s. 124
    Vladivoj Tomek   Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury, s. 124
         
         
        Resumé / Resümee, s. 125
         
        ZPRÁVY:
        Zpráva o činnosti výboru HSP za období od 24. června 2008 do 23. června 2009, s. 127
         
        Nabídky publikací, s.128
         

HR - 2010

      OBSAH

200,- Kč

       
        ČLÁNKY A STUDIE:
    Jan Loch

 

Heraldické památky v chrámu Panny Marie v Hořicích v Pokrkonoší, s. 7

    Vladivoj Tomek   Heraldické památky Kamenice nad Lipou, s. 18
    Jan Šrejber   Heraldika biskupa Jana IV. z Dražic v kostele sv. Bartoloměje ve Smolnici, s. 28
    Roman Klimeš   Symboly Slovenska 1939–1945, s. 46
    Pavel R. Pokorný   Kapitoly z pražské heraldiky
(Kampa - Okna svatovítské katedrály - Ztracená erbovní galerie)
, s. 69
    Pavel R. Pokorný   Heraldická mozaika
(Vývod Petra Cíle ze Svojšic - 400 let od vymření pánů z Rožmberka - K erbu pánů z Kunštátu - Poslední vévodství v Čechách - Kaple na Zvíkově - Ještě k erbu pánů z Ústí - MUDr. Jan Kop z Raumenthalu – Znaky v rotundě v Holubicích - Guillen de San Clemente - Nastassja Kinski)
, s. 74
    Pavel R. Pokorný   Kapitoly z církevní heraldiky
(36. arcibiskup pražský - Cisterciácký klášter na Zbraslavi - Dr. Christoph kardinál Schönborn - Klášter Doksany - Dr. Lukáš Evžen Martinec - Věčně usměvavý biskup zemřel - Vilém z Kolína - Zemřel kardinál Špidlík - Vzor tvorby slovenských církevních znaků)
, s. 85
    Jan Županič   Podnikatel, mecenáš i radikál. Schönererové v rakouských dějinách, s. 97
    Stanislav Hošťálek   Obodritská knížata a meklenburská knížata a vévodové, s. 103
    Jaroslav Tovačovský   Vévodové Meklenbursko-Střeličtí (Meklenburg-Strelitz) a jejich dodnes žijící linie vévodů Meklenburských, hrabat von Carlow, s. 111
         
         
        Resumé / Resümee, s. 122
         
        MATERIÁLIE A DROBNÉ PŘÍSPĚVKY:
    Vladivoj Tomek   Heraldická drobnost z Kamenice nad Lipou, s. 124
    Jiří J.K. Nebeský   Poznámka k vývodu na epitafu rytíře Vachtla z Pantenova, s. 12
    Roman Klimeš   Vzpomínky na Aleše Zelenku, s. 127
    Pavel R. Pokorný   Životní jubileum českého heraldika, s. 129
    Roman Klimeš  

Jak správně uvádět prameny a literaturu, s. 129

         
        RECENZE:
        Karel Müller: Sulev Mäeväli – Ene Tromp: Tallina Toomkiriki Epitaafid (Epitafy katedrály v Tallinu), Tallin 2008, 221 str., s. 131
        Jüri Kuuskemaaa: Wappenepitaphe in Talliner Dom, Tallin 2002, 2. doplněné vydání 2005, nestr.
         
        ZPRÁVY:
       

Vladivoj Tomek: Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury, s. 134

        Zpráva o činnosti výboru HSP za období od 23.června 2009 do 15. června 2010, s. 135
       

Zápis z valné hromady Heraldické společnosti v Praze ze dne 15. června 2010, s. 136

        Přednášky Heraldické společnosti v Praze v roce 2010, s. 137
         
        Nabídky publikací, s.138
         

HR - 2011

      OBSAH

200,- Kč

       
        ČLÁNKY A STUDIE:
    Jan Loch

 

Heraldické památky v chrámu sv. Jakuba Většího v Jičíně, s. 7
    Vladivoj Tomek   Heraldické památky Černovic, s. 15
    Stanislav Hošťálek   Dvě zapomenuté české královny, s. 29
    Pavel R. Pokorný   Kapitoly z pražské heraldiky (Palác pánů z Hradce – Tumba knížete Vratislava – Nejstarši erbovni galerie), s. 38
    Pavel R. Pokorný   Heraldická mozaika (Erbovni galerie v kostele sv. Jilji v Milevsku – Dosud tajemná erbovní galerie – Pozoruhodná aliance – Liechtenstein – Johann Wolfgang von Goethe – Jan šlechtic Hlaváček – Max von Sydow – Herbert von Karajan), s. 69
    Pavel R. Pokorný   Heraldická mozaika
(Vývod Petra Cíle ze Svojšic - 400 let od vymření pánů z Rožmberka - K erbu pánů z Kunštátu - Poslední vévodství v Čechách - Kaple na Zvíkově - Ještě k erbu pánů z Ústí - MUDr. Jan Kop z Raumenthalu – Znaky v rotundě v Holubicích - Guillen de San Clemente - Nastassja Kinski)
, s. 74
    Pavel R. Pokorný   Kapitoly z cirkevní heraldiky (Opomenutá verze znaku kardinála Dietrichsteina – Kapitula v Mikulově – Skrytá církev – Bl. Pavol Peter Gojdič OSBM – Nový biskup v Hradci Kralove – Nejstarší český biskup zemřel – Stav duchovní v Čechách – Klobouky apoštolskych protonotářů – Jak má být kreslena berla – Znak děkanství ve Světlé nad Sázavou – Znovu oživený znak), s. 50
    Marek Starý   Rytíři a pochybní rytíři Slavkovští ze Skalice a Šonova, s. 60
    Vladivoj Tomek   Od Nolteho k sv. p. Dewaldt, s. 82
    Jaroslav Tovačovský   Říšský knížecí a hraběcí titul udělený některým šlechticům Ruské říše, s. 85
    Jan Županič   Popper z Podhrágy, s. 148
         
         
        Resumé / Resümee, s. 154
         
        DROBNÉ PŘÍSPĚVKY:
    Roman Klimeš   Příspěvky pro heraldickou ročenku, s. 157
    Pavel R. Pokorný   Doplněk k Heraldické ročence 2010, s. 157
    Jiří J.K. Nebeský   Znak Filipa z Penčic, s. 157
    Roman Klimeš   24. mezinárodní vexilologický kongres, s. 158
    Roman Klimeš   30. mezinárodní genealogický a heraldický kongres, s. 160
    Jan Loch   Ocenění našeho člena, s. 161
    Jan Loch   Životní jubileum, s. 161
    Pavel R. Pokorný   Miroslav Gleitek: Súčasná církevná heraldika v tvorbe Zdenka G. Alexyho,s. 162
         
        ZPRÁVY:
       

Vladivoj Tomek: Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury,       s. 163

        Zpráva o činnosti výboru HSP za období od 15.června 2010 do 28. června 2011, s. 164
       

Zápis z valné hromady Heraldické společnosti v Praze ze dne 28. června 2011, s. 165

        Přednášky Heraldické společnosti v Praze v roce 2011, s. 165
        Výstava Heraldika a vexilologie, s. 166
         
        Nabídky publikací, s.167
         

HR - 2012

      OBSAH

200,- Kč

       
        ČLÁNKY A STUDIE:
    Jan LOCH

 

Náhrobník Filipa Rottzimmera z Mühlbachu a Otradovic v basilice sv. Václava ve Staré Boleslavi, s. 7
    Vladivoj TOMEK   Heraldika majitelů hradu Kámen, s. 13
    Stanislav HOŠŤÁLEK   Petr Vok a Řád zlaté lebky, s. 27
    Roman KLIMEŠ   Symboly iredentismu na území Československa v letech 1918–1919, s. 39
    Jaroslav TOVAČOVSKÝ   Natálie Ivanovna Zagrjažská (1785–1848), tchýně významného ruského básníka Alexandra Sergejeviče Puškina, s. 63
         
         
        DROBNÉ PŘÍSPĚVKY:
    Pavel R. POKORNÝ   Gelnhausenův kodex, s. 94
    Pavel R. POKORNÝ   Erb hrabat Huynů, s. 98
    Pavel R. POKORNÝ   Ferdinand hrabě Zeppelin, s. 100
         
         
        Resumé / Resümee, s. 101
         
        ZPRÁVY:
       

Vladivoj Tomek: Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury,       s. 104

        Přednášky Heraldické společnosti v Praze v roce 2012, s. 105
         
        Nabídky publikací, s.106
         
         
        Vložený CD-ROM Litterae Armorum - Erbovní listiny Národního archivu v Praze
         

HR - 2013

      OBSAH

200,- Kč

       
        ČLÁNKY A STUDIE:
    Jan LOCH

 

Sepulkrální památky v chrámu Panny Marie Sněžné
v Praze 1 – Nové Město
,s. 7
    Stanislav HOŠŤÁLEK   Jiří z Poděbrad, s. 14
    Roman KLIMEŠ   Výsostné znaky na letadlech ozbrojených a pořádkových sil
Československa a České republiky, včetně vlajek
československého bojového letectva
, s. 28
    Roman KLIMEŠ   Vatikán – znak, vlajka a pečeť, s. 69
    Vladivoj TOMEK   Heraldická památka v obci Libkova Voda, s. 74
    Jaroslav TOVAČOVSKÝ   AGNUS DEI, QUI TOLLIS PECCATA MUNDI,
MISERERE NOBIS

Původní symbolika řádu Zlatého rouna, s. 82
         
         
        DROBNÉ PŘÍSPĚVKY:
    Vladivoj TOMEK   Heraldické památky v Onšově, s. 95
    Vladivoj TOMEK   Heraldika obce Lidmaň, s. 99
    Stanislav Hošťálek   Viktor Marek von Litenský, s. 100
    Pavel R. POKORNÝ   Čachtická paní, s. 101
    Pavel R. POKORNÝ   Dávná erbovní galerie, s. 102
    Pavel R. POKORNÝ   Exlibris Zbyňka Berky z Dubé a Lipé, s. 103
    Pavel R. POKORNÝ   Generál Laudon, s. 105
    Pavel R. POKORNÝ   Bl. ThDr. Vasil Hopko, s. 107
    Pavel R. POKORNÝ   Jindřich František Boblig z Edelstadtu, s. 109
    Pavel R. POKORNÝ   Dosud nepovšimnutá erbovní galerie, s. 110
    Pavel R. POKORNÝ   Sto let prvního břevnovského arciopata, s. 120
    Pavel R. POKORNÝ   Pozoruhodný typář, s. 122
    Pavel R. POKORNÝ   Erb hrabat z Wrtby, s. 123
    Pavel R. POKORNÝ   Zlaté rouno a Čechy, s. 124
    Pavel R. POKORNÝ   Erb pánů z Dražic, s. 127
    Pavel R. POKORNÝ   Opomenutý Schwarzenberský palatinát, s. 129
    Pavel R. POKORNÝ   Theodor ze Schönfeldu, opat zbraslavský, s. 130
    Pavel R. POKORNÝ   Zikmund Albík z Uničova, s. 130
         
         
        RESUMÉ / RESÜMEE
         
        ZPRÁVY:
       

Vladivoj Tomek: Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury,       s. 135

        Roman KLIMEŠ: 1. evropská heraldicko-vexilologická konference
v polském Těšíně
, s. 135
        Jan LOCH: Zpráva o činnosti výboru Heraldické společnosti v Praze
za období od 28. června 2011 do 26. června 2012
, s. 316
        Vladivoj TOMEK: Zápis z valné hromady Heraldické společnosti
v Praze
, s. 137
        Zpráva pro členskou základnu, s. 138
        Přehled přednášek – podzim 2012, s. 138
         
        Nabídka publikací Heraldické společnosti v Praze, s.139
         
         
        Vložený CD-ROM: Bohemikální erbovníky a heraldické památníky II.
         

HR - 2014

      OBSAH

200,- Kč

       
        ČLÁNKY A STUDIE:
    Vladivoj TOMEK

 

Heraldické památky Pacova,s. 7
    Jan LOCH   Pražské náhrobníky hejtmanů panství Brandýs nad Labem, s. 24
    Stanislav HOŠŤÁLEK   Čeněk z Vartenberka, s. 31
    Roman KLIMEŠ   Podkarpatská Rus – vlajky, znaky, pečetě, s. 39
    Jaroslav TOVAČOVSKÝ   Dynastie Bagrationů, rod gruzínských panovníků, s. 146
         
         
        DROBNÉ PŘÍSPĚVKY:
    Pavel R. POKORNÝ   Heraldická mozaika (Architekt Josef Zítek,
Opomenuté supralibros, Staroměstský rod Prunarů,
Erbovní galerie v kostele sv. Havla),
s. 202
    Pavel R. POKORNÝ   Z církevní heraldiky
(Znak nového papeže, Životní jubileum pražského arcibiskupa,
Kostel Nejsvětější Trojice)
, s. 208
         
         
        RESUMÉ / RESÜMEE (Deutsch), s. 211
        RESUMÉ / RÉSUMÉ (English), s. 212
         
        ZPRÁVY:
       

Vladivoj TOMEK: Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury,       s. 214

       

Vladivoj TOMEK: Zpráva o činnosti výboru Heraldické společnosti v Praze
za období od 27. června 2012 do 23. června 2013
, s. 215

        Vladivoj TOMEK: Zápis z valné hromady Heraldické společnosti v Praze, s. 216
        Přehled přednášek za rok 2013 a I. pololetí roku 2014, s. 217
        Nabídka publikací Heraldické společnosti v Praze, s. 218
         

HR - 2015

      OBSAH

200,- Kč

       
        STUDIE & ČLÁNKY:
    Stanislav Hoštálek

 

Neoficiální vlastní polepšení erbu Jana Zikmunda Hošťálka z Javořic, s. 7
    Jan Loch   Obránci Vídně z doby tureckého obležení v roce 1683
(Heraldické a sepulkrální památky)
, s. 12
    Vladivoj Tomek
Jan Oulík
  Funerální a heraldické památky z kostela sv. Václava
Na Zderaze na Novém Městě pražském
, s. 23
    Anton F. Malinovský   Vývoj erbu českého knížecího rodu Paarů, s. 81
Příloha: Erbovní privilegia – výpisy textů s popisem erbu (Stanislav Kasík)
    Josef Skřivánek   Podoby znaku řádu servitů v bývalých klášterech řádu
v Čechách a na Moravě
, s. 101
    Jaroslav Tovačovský   Gruzie – údělná knížectví a jejich vládnoucí rody, s. 113
    Roman Klimeš   Český olympijský výbor a jeho symboly v roce 1912, s. 149
    Milan Hlinomaz   Znaky opatů Cisterciáckého opatství Vyšší Brod, s. 166
    Štěpán Valecký   Erb Václava II., s. 173
         
         
        RESUMÉ / RESÜMEE (Deutsch), s. 188
         
        ZPRÁVY:
       

Vladivoj Tomek: Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury,       s. 190

       

Stanislav Hošťálek: Heraldická výstava Petra Tybitancla na zámku Kozel,
červenec – srpen 2014
, s. 191

       

Jan Loch – Stanislav Hošťálek: Vzpomínka na heraldika
(Ing. Mojmíra Chromého)
, s. 192

       

Milan Hlinomaz: Vzpomínka na Pavla R. Pokorného, s. 193

       

Jan Loch: Poděkování, s. 194

        Vladivoj Tomek: Zpráva o činnosti výboru Heraldické společnosti v Praze
za období od 25. června 2013 do 24. června 2014
, s. 195
       

Vladivoj Tomek: Zápis z valné hromady Heraldické společnosti v Praze, s. 196

        Program přednášek Heraldické společnosti v Praze za druhé pololetí 2014,
s. 196
        Program přednášek Heraldické společnosti v Praze za první pololetí 2015,
s. 197
        Pozvánka na valnou hromadu HSP – 23. června 2015, s. 197
        Jan Loch: Informace pro členy Heraldické společnosti v Praze, s. 197
        Stanovy Heraldické společnosti v Praze, s. 199
        Nabídka publikací Heraldické společnosti v Praze, s. 204
         

HR - 2016

      OBSAH

200,- Kč

       
        STUDIE & ČLÁNKY:
    Jan Loch

 

Matematika a heraldika, s. 7
    Stanislav Hoštálek   Tři dcery Jana Zikmunda Hošťálka z Javořic Osudy rodin Hoštálka z Javořic, Mařana Bohdaneckého z Hodkova, Janovského z Janovic, Čerňáka ze Zvašova, Ivanského z Ivanic a Mladoty ze Solopisk v 17. a 18. století , s. 16
    Vladivoj Tomek   Heraldické památky města Počátky, s. 29
    Marek Starý   Erbovní listina Ludvíka Jagellonského pro Poněšické z Poněšic a další osudy tohoto erbovního rodu, s. 43
    Josef Skřivánek   Znaková galerie ve vstupní dvoraně Hlavního nádraží v Praze, s. 59
    Jaroslav Tovačovský   Gruzínské rodiny s titulem „eristavi“, s. 66
    Roman Klimeš   Plebiscitní území a jejich symboly, s. 84
    Libor Chaloupka   Stagnace heraldiky v ČR?, s. 93
         
         
        RESÜMEE (Deutsch), s. 110
         
        DROBNÉ PŘÍSPĚVKY
       

Heraldické památky, s. 112

        Ivan Dyba: Znaky ze Sedlčanska, s. 112
        Vladivoj Tomek: Dodatek k článku Heraldika držitelů hradu Kámen, s. 113
        Vladivoj Tomek: Dodatek k článku Heraldické památky Pacova, s. 115
         
        ZPRÁVY
        Vladivoj Tomek: Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury,
s. 116
        A. F. Malinovský: Vzpomínka na pana Jiřího Loudu (1920–2015), s. 116
        Vladivoj Tomek: Zápis z valné hromady Heraldické společnosti v Praze, s. 117
        Vladivoj Tomek: Zpráva o činnosti výboru Heraldické společnosti v Praze
za období od 25. června 2014 do 23. června 2015
, s. 118
        Termíny přednášek Heraldické společnosti v Praze v 1. pololetí 2016, s. 119
        Jan Loch: Pokyny pro autory příspěvků do Heraldické ročenky, s. 119
       

Nabídka publikací Heraldické společnosti v Praze, s. 120

         

HR - 2017

      OBSAH

200,- Kč

       
        STUDIE & ČLÁNKY:
    Jan Loch

 

Malá výročí, s. 7
    Vladivoj Tomek   K heraldické výzdobě českých sněmovních artikulů, s. 15
    Marek Starý   „... řečníka z Krupky dcera byla a již paní jest“
Kateřina z Hungrkoštu v rodokmenu Vartenberků a Berků z Dubé,
s. 64
    Josef Skřivánek   Proměny znaku strahovských premonstrátů v běhu staletí, s. 88
    Milan Hlinomaz   Nástin problematiky heraldizace pečetí
vyšebrodských opatů do roku 1800,
s. 99
    Anton František
Malinovský
  Heraldika v rakovnickém děkanském chrámu sv. Bartoloměje, s. 111
    Anton František
Malinovský
  Čtyři erby ze Salbuchů, s. 133
    Petr Kropáček   Heraldické památky v Přepychách, s. 136
    Petr Kropáček   Erby majitelů Letovic, s. 151
    Petr Kropáček   Erby majitelů Stupavy, s. 172
    Stanislav Hošťálek   Jak mne dohonila historie, s. 195
    Roman Klimeš   Československý stát (28. 10. 1918 – 28. 2. 1920) a jeho symboly, s. 196
    Roman Klimeš   Doplňky autora k jeho studiím otištěným v Heraldických ročenkách:
A) Symboly Slovenska 1939–1945 (HR 2010),
s. 219
B) Výsostné znaky na letadlech ozbrojených
a pořádkových sil Československa a České republiky,
včetně vlajek československého bojového letectva (HR 2011),
s. 221
C) Podkarpatská Rus – vlajky, znaky, pečetě (HR 2014),
s. 223
         
        RESÜMEE (Deutsch), s. 232
         
        DROBNÉ PŘÍSPĚVKY
       

Ivan Dyba: Erby z cest po vlasti české, s. 234

        Jan Loch: Heraldická památka, s. 235
        Vladivoj Tomek: Dodatek k článku Heraldické památky města Počátky, s. 236
        Milan Hlinomaz: Martina Bolom-Kotari, Pečeti hradiských premonstrátů
v pozdním středověku a raném novověku (2015) – anotace
, s. 238
        A. F. Malinovský OMH: Ing. Karel Vavřínek OMH (1929–2016), s. 239
        Roman Klimeš: Peter Orenski – vexilolog, vlastenec, kamarád, s. 241
        Roman Klimeš:
Zemřel dr. Whitney Smith, významný americký a světový vexilolog,
s. 243
        Vladivoj Tomek:
Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury
, s. 246
         
        ZPRÁVY HERALDICKÉ SPOLEČNOSTI V PRAZE
        Zápis z valné hromady HSP (V. Tomek), s. 246
        Zpráva o činnosti výboru HSP od 23. 6. 2015 do 28. 6. 2016 (V. Tomek), s. 247
        Pokyny pro autory příspěvků do Heraldické ročenky (J. Loch), s. 248
        Termíny přednášek HSP ve 2. pololetí 2016, s. 249
         

HR - 2018

      OBSAH

200,- Kč

       
        STUDIE & ČLÁNKY:
    Vladivoj Tomek

 

O erbu Kaplířů ze Sulevic, s. 7
    Jan Loch   Technika, ekonomika a heraldika, s. 26
    Stanislav Hošťálek   Jedna genealogická kuriozita
Vyvdané příbuzenství Marie Sofie Jenovefy Hošťálkové z Javořic
s císařem a králem Karlem IV.,
s. 35
    Jiří J.K. Nebeský   Interpretace dvojice epitafů Brozanských z Vřesovic v Brozanech, s. 39
    Petr Kropáček   Erby rodů vlastnících Nemili, s. 50
    Zdeněk Chramosta   Osobnosti habsburského loďstva, s. 77
    Jiří Brnovják   Heraldika polského magnáta Alexandra Josefa Sułkowského
v říšských a českých panovnických privilegiích,
s. 104
    Ivan Dyba   Erb hraběcího rodu Kurtzrocků z Wellingbüttelu, s. 125
    Ivan Dyba   Erbovní deska na kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Rožmitále na Šumavě,
s. 129
         
        RESÜMEE (Deutsch), s. 132
         
    Vladivoj Tomek   Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury, s. 219
         
        ZPRÁVY HERALDICKÉ SPOLEČNOSTI V PRAZE
        Zápis z valné hromady Heraldické společnosti v Praze (V. Tomek), s. 134
        Zpráva o činnosti výboru Heraldické společnosti v Praze
za období od 28.června 2016 do 27.června 2017 ,
s. 134
        Pokyny pro autory příspěvků do Heraldické ročenky (J. Loch), s. 135
        Termíny přednášek Heraldické společnosti v Praze v roce 2017, s. 136
        Za Pavlem Palátem (S. Kasík), s. 137
        Nabídka publikací Heraldické společnosti v Praze, s. 138
         

HR - 2019

      OBSAH

200,- Kč

       
        STUDIE & ČLÁNKY:
    Stanislav Hošťálek

 

Krátký životní osud Jana Zhořeleckého
strana 7–16, barevná obrazová příloha I
    Jan Loch   Hudba a heraldika
strana 17–34, barevná obrazová příloha I–VII
    Vladivoj Tomek   Erby Bachofenů z Echtu
strana 35–39, barevná obrazová příloha VIII–IX
    Vladivoj Tomek   Rod Wenzel-Sternbach zum Stock und Luttach v Čechách a na Moravě
strana 40–51, barevná obrazová příloha XXXII
    Jan Županič   Rod Banfieldů v rakouských dějinách
strana 52–65, barevná obrazová příloha IX
    Josef Skřivánek   Pamětní a náhrobní desky litoměřických biskupů
v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích

strana 66–80, barevná obrazová příloha X–XIX
    Petr Kropáček   Heraldické památky v Uherčicích
strana 81–92, barevná obrazová příloha XX–XXV
    Petr Kropáček   Erby majitelů Uherčic
strana 93–127, barevná obrazová příloha XXVI–XXXI
    Jan Loch   Zaniklá heraldická památka
strana 128–130, barevná obrazová příloha XIX
         
        RESÜMEE
strana 131
         
        Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury (V. Tomek), strana 132
         
        ZPRÁVY HERALDICKÉ SPOLEČNOSTI V PRAZE
        Zápis z valné hromady Heraldické společnosti v Praze (V. Tomek), strana 133
        Zpráva o činnosti výboru Heraldické společnosti v Praze
za období od 27.června 2017 do 26.června 2018
(V. Tomek), strana 133-134
        Pokyny pro autory příspěvků do Heraldické ročenky (J. Loch), strana 134
        Termíny přednášek Heraldické společnosti v Praze v roce 2018 (V. Tomek), strana 135
        Nabídka publikací Heraldické společnosti v Praze, strana 136-143
         

HR - 2020

      OBSAH

250,- Kč

       
        STUDIE & ČLÁNKY:
    Jan Loch

 

Nahlédnutí do heraldické galerie
strana 7–12, barevná obrazová příloha I–XXVIII, přední strana obálky
    Vladivoj Tomek   O erbech Pešinů z Čechorodu
strana 13–29, barevná obrazová příloha XXIX–XXX
    Stanislav Hošťálek   Hošťálkové z Hognestu (Hojnestu)
strana 30–38, barevná obrazová příloha
XXXI
    Pavel Zach   Hrobka Buquoyů
strana 39–40, barevná obrazová příloha XXXII + zadní strana obálky
    Petr Kropáček   Heraldické památky kaple Nanebevzetí Panny Marie na hradě Bítově
strana 75–97, barevná obrazová příloha XXXIV–XLI
    Josef Skřivánek   Šlechtic Felix Heintschel von Heinegg
strana 98-108, barevná obrazová příloha XLII–XLVI
    Jan Loch   Malířství a heraldika
strana 109–112, barevná obrazová příloha XLVII–XLVIII
         
        RESÜMEE (Jan Loch)
strana 113
         
        Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury (V. Tomek), strana 114
         
        ZPRÁVY HERALDICKÉ SPOLEČNOSTI V PRAZE
        Poznámka k článku Josefa Skřivánka Pamětní a náhrobní desky litoměřických biskupů v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích z Heraldické ročenky 2019(Josef Skřivanek), strana 114
        Zápis z valné hromady Heraldické společnosti v Praze (V. Tomek), strana 115
        Zpráva o činnosti výboru Heraldické společnosti v Praze za období
od 26. června 2018 do 25. června 2019 (V. Tomek), strana 115
        Pokyny pro autory příspěvků do Heraldické ročenky (J. Loch), strana 116
        Termíny přednášek Heraldické společnosti v Praze v roce 2018 (V. Tomek), strana 117
        Nabídka publikací Heraldické společnosti v Praze, strana 118-127
         

HR - 2021

      OBSAH

250,- Kč

       
        STUDIE & ČLÁNKY:
    Jan Loch

 

Nahlédnutí do heraldické galerie II
strana 7–8, barevná obrazová příloha II–V, přední strana obálky
    Vladivoj Tomek   Alianční erb v expozici hradu Kámen
strana 9-11, barevná obrazová příloha I
    Vladivoj Tomek   Heraldické památky Horní Cerekve
strana 12-23, barevná obrazová příloha VI-VIII
    Stanislav Hošťálek   Ještě jednou generál Laudon
strana 24-31, barevná obrazová příloha
IX-X
    Milan Hlinomaz   Heraldické vitráže z kvadratury Cisterciáckého opatství Vyšší Brod
jako historický pramen (1530–1608)
strana 32-36, barevná obrazová příloha XI
    Zdeněk Chramosta   Bělohradské panství
strana 37-54, barevná obrazová příloha XII–XV, zadní strana obálky
    Petr Kropáček     Erby majitelů Skaličky
strana 55-98, barevná obrazová příloha XVI-XXIV
    Jan Loch   Pošta a heraldika
strana 99–103, barevná obrazová příloha XXV–XXVIII
         
        Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury (V. Tomek), strana 105
         
        Zápis z valné hromady Heraldické společnosti v Praze (V. Tomek), strana 106
        Zpráva o činnosti výboru Heraldické společnosti v Praze za období
od 25. června 2019 do 30. června 2020 (V. Tomek), strana 106-107
        Termíny přednášek Heraldické společnosti v Praze podzim 2019
(V. Tomek), strana 107
        Termíny přednášek Heraldické společnosti v Praze jaro 2020
(V. Tomek), strana 108
        Pokyny pro autory příspěvků do Heraldické ročenky (J. Loch), strana 109
        Nabídka publikací Heraldické společnosti v Praze, strana 110-119
         

HR - 2022

      OBSAH

250,- Kč

       
        STUDIE & ČLÁNKY:
    Jan Loch

 

Nahlédnutí do heraldické galerie III
strana 7–11, barevná obrazová příloha strana I–VII, přední strana obálky
    Vladivoj Tomek   Heraldická výzdoba Alba Amicorum Karla Bítovského z Bítova
strana 12-25, barevná obrazová příloha strana VIII–XIX, zadní strana obálky
    Petr Kropáček     Heraldické památky kostela Všech svatých ve Vyšehorkách
strana 26–43, barevná obrazová příloha, strana XX–XXV
    Stanislav Hošťálek   Případ Matyáše Korvína
strana 44–48, barevná obrazová příloha, strana XXVI
    Josef Skřivánek   Náhrobníky v kostele sv. Jakuba Většího (Staršího) v Jakubu u Kutné Hory
strana 49–56, barevná obrazová příloha, strana XXVII–XXXV
    Zdeněk Chramosta   Peckovské panství
strana 57–72, barevná obrazová příloha, strana XXXVI–XXXVII
    Aleš Křížan   Jihoafrická republika – minulost a současnost veřejné heraldiky
strana 73–94, barevná obrazová příloha, strana XXXVIII–XLVI
    Vladimír Míka   Znak olomoucké metropolitní kapituly
strana 95–96, barevná obrazová příloha, strana XLVII–XLVIII
         
        Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury
(Vladivoj Tomek), strana 97
         
        Program valné hromady Heraldické společnosti v Praze (Jan Loch), strana 98
        Zpráva o činnosti výboru Heraldické společnosti v Praze za období
od předchozí valné hromady (Jan Loch), strana 98
        Termíny přednášek Heraldické společnosti v Praze podzim 2021, strana 99
        Pokyny pro autory příspěvků do Heraldické ročenky (Jan Loch), strana 100
        Nabídka publikací Heraldické společnosti v Praze, strana 102-111
         

HR - 2023

     

OBSAH

400,- Kč

       

 

Nabídka publikací Heraldické společnosti v Praze
Zpracoval PhDr.J.Hrdlička

Nabídka heraldických publikací vydaných Jiřím Hanáčkem

  

  Objednávky:  
heraldika1974@seznam.cz